homeVeel gestelde vragenVeel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

Moet ik gedoopt zijn om aan het OVP te kunnen studeren?, of

Moet ik belijdenis hebben gedaan om aan het OVP te kunnen studeren?, of

Moet ik in God geloven om aan het OVP te kunnen studeren?, of

Moet ik lid zijn van een (vrijzinnig) kerkgenootschap om aan het OVP te kunnen studeren?

Nee, dat is in het geheel niet nodig. Het gaat erom dat je belangstelling hebt voor theologie en levensbeschouwing en dat je de behoefte voelt om hier in een ruimdenkende omgeving mee bezig te zijn. Een deel van de studenten aan het OVP is op enige wijze verbonden (geweest) met (een) specifieke religie, een ander deel juist helemaal niet. Zo zal bijvoorbeeld de ene student vertrouwd zijn met de wereld van Bijbel en Kerk, de andere helemaal niet. En dat laatste is geen bezwaar, het kan zelfs een verrijkende toevoeging zijn voor je medestudenten, voor de docenten én voor jezelf.

Zijn jullie er op uit om mij te bekeren?

Nee, en we zijn er ook niet op uit dat jij straks andere mensen gaat bekeren. Integendeel: de eigen vrije geestelijke ruimte vinden we bij het OVP van groot belang. Dit betekent dat je met mensen met (soms sterk) verschillende achtergrond en levensbeschouwingen verder leert door samen te denken en te communiceren. Die openheid bieden wij, en die vragen we ook van jou.

Moet ik verplicht gaan Bijbellezen?

In de colleges ‘Bijbelwetenschappen’, maar ook in de andere vakken, zal de Bijbel geen gesloten boek voor je blijven, maar hopelijk op een nieuwe wijze voor je ontsloten worden, als je jezelf tenminste ertoe verplicht om het vrijwillig te doen.

Wat is de leeftijd van studenten aan het OVP?

De leeftijd van OVP studenten loopt sterk uiteen en ligt gemiddeld tussen ongeveer dertig en ongeveer zeventig jaar. Veel studenten hebben dan ook ruime werk- en levenservaring. Hierdoor kan al snel een diepgaande uitwisseling van gedachten plaatsvinden. 

Hoeveel zaterdagen wordt er college gegeven? Hoeveel zaterdagen achter elkaar?

In het oriëntatiejaar en in jaar 2 wordt er tussen de 22 en 25 zaterdagen college gegeven. In jaar 3 op circa 10 tot 12 zaterdagen.

Het aantal collegedagen varieert omdat een aantal zaterdagen in eerste instantie als reserve wordt aangehouden om onverhoopte uitval van geplande lesdagen als gevolg van weersomstandigheden/ziekte etc. op te vangen.

We proberen zoveel mogelijk de collegedagen af te wisselen met ‘vrije’ zaterdagen maar dit is om zowel onderwijskundige als agenda technische redenen niet altijd mogelijk. Soms is er sprake van een reeks collegezaterdagen achter elkaar, soms een reeks ‘vrije’ zaterdagen achter elkaar. Om een indruk te krijgen kun je kijken onder ‘Downloads’ bij de recente roosters. Maar let op: roosters kunnen van studiejaar tot studiejaar variëren.

Moet ik bij de colleges op de zaterdagen in Bilthoven altijd aanwezig zijn?

Er wordt op je gerekend en je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld - en ook door jezelf op een presentielijst genoteerd, maar als je een keer door bijzondere of buitengewone omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, kun je op begrip rekenen. Mocht je meerdere keren verhinderd zijn, dan kan er afhankelijk van de omstandigheden nader overleg plaats vinden. 

Is studeren bij het OVP ‘schools’?

Studeren aan het OVP wordt door de studenten niet als ‘schools’ ervaren. De meeste toetsingsvormen zijn thuistentamens. Studenten kunnen in beginsel zelf bepalen wanneer ze toetsen inleveren/afleggen.

Met dien verstande dat je alleen kunt doorstromen naar een volgend studiejaar als je  tenminste de vakken hebt afgerond waarvan een vervolg in dat volgende studiejaar wordt aangeboden.

Studenten geven aan dat ze het ook prettig vinden dat de omgeving waarin les wordt gegeven ook niet ‘schools’ aan doet.

Hoe hoog ligt het studietempo?

Aan het OVP zijn we gewend om ons langzaam te haasten: Festina lente! Een ontspannen omgang met de studie proberen we te bevorderen.

Hoeveel uren studie per week ben ik kwijt?

De ervaring leert dat dit sterk afhankelijk is van de eigen ervaring en vaardigheden. Gemiddeld wordt er ongeveer tien uren per week aan de studie besteed, naast de colleges op 22 à 25 zaterdagen. Het OVP is in behoorlijke mate op zelfstudie gericht. 

Het is al lang geleden dat ik een studie heb gedaan. Kunnen jullie me helpen om weer te leren studeren?

Regelmatig starten mensen met een studie aan het OVP terwijl ze al langer niet meer hebben gestudeerd. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. In het oriëntatiejaar hebben de eerste vakken en toetsen dan ook een wat ‘opstartend’ karakter. Daarnaast komen bij het vak ‘Werkplaats spiritualiteit en professionaliteit’ ook studievaardigheden aan de orde. Elk studiejaar krijgt een eigen studiebegeleider toegewezen.

We zien steeds vaker dat studenten ook buiten de colleges onderling in contact zijn met elkaar over hun studie. De ervaring leert dat dit als helpend en stimulerend wordt ervaren.

Kan ik een dag meelopen?

Het persoonlijk karakter van de inbreng van studenten bij de meeste vakken beperkt de ‘openbare’ toegankelijkheid van de colleges. Wel wordt een paar keer per jaar een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden.

In 2017 is door de filmmaker Mathijs Geyskes in opdracht van Zinweb.nl over het OVP een video gemaakt. Het filmpje geeft als geheel een goed beeld van de sfeer, van de gang van zaken en van ervaringen van studenten, zie:  https://www.youtube.com/watch?v=AdW4XZSsZCQ

In dit informatieve filmpje wordt de nadruk gelegd op de eerste drie jaar van het OVP als beroepsopleiding, en minder op de studie bij het OVP ter ondersteuning van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of eigen interesse.

Start het oriëntatiejaar (jaar 1) elk jaar?

Het oriëntatiejaar start in principe telkens in september, maar alleen als er eind augustus voldoende inschrijvingen zijn.

Start het seminarie elk jaar?

Het seminarie start gemiddeld eens in de twee jaar, maar alleen als er begin januari voldoende inschrijvingen zijn. 

Kan ik na 2,5 of 3 jaar OVP het seminarie volgen?

Dat is niet mogelijk. Het seminarie van het OVP is toegankelijk na het voltooien van het traject OVP - Hogeschool Windesheim.

Daarnaast staat het seminarie ook open voor mensen met een voltooide theologie- of godsdienstwetenschappelijke opleiding van buiten het OVP, op tenminste HBO niveau. Met hen wordt vooraf overlegd over eventuele vrijstellingen of noodzakelijke aanvullingen uit het basiscurriculum van het OVP. In enkele gevallen behoort daartoe ook een nadere oriëntatie in het vrijzinnige werkveld. Daarnaast wordt nagegaan of supervisie noodzakelijk is.

Ik heb al een opleiding voltooid (en werkervaring) als maatschappelijk werker/psycholoog etc. Kan ik dan vrijstellingen krijgen?

Vanwege de noodzakelijke aandacht in het OVP voor theologie en levensbeschouwing in alle vakken van het curriculum, dus ook in vakken als bijv. ‘gespreksvoering’ en ‘ethiek’, worden er in dergelijke gevallen in beginsel geen vrijstellingen verleend.

Ik heb al een opleiding theologie/godsdienstwetenschappen voltooid. Kan ik dan vrijstellingen krijgen?

Dat kan, na een beoordeling door de rector van de gevolgde studie, respectievelijk studieonderdelen.

Wie zijn de financiers van het OVP?

Het OVP is een vrijwilligersorganisatie. Hierdoor kunnen de kosten relatief laag gehouden worden. Deze kosten worden grotendeels gefinancierd uit de opbrengsten van de collegegelden die de studenten betalen. Enige aanvullende financiering vindt plaats vanuit enkele vrijzinnige organisaties.