homeVeel gestelde vragenVeel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

Moet ik in (een) God geloven om aan het OVP te kunnen studeren?, of

Moet ik gedoopt zijn om aan het OVP te kunnen studeren?, of

Moet ik belijdenis hebben gedaan om aan het OVP te kunnen studeren?, of

Moet ik lid zijn van een (vrijzinnig) kerkgenootschap om aan het OVP te kunnen studeren?

Nee, dat is in het geheel niet nodig. Het gaat erom dat je belangstelling hebt voor theologie en levensbeschouwing en dat je de behoefte voelt om hier in een ruimdenkende omgeving mee bezig te zijn. Een deel van de studenten aan het OVP is op enige wijze verbonden (geweest) met (een) specifieke religie, een ander deel juist helemaal niet. Zo zal bijvoorbeeld de ene student vertrouwd zijn met de wereld van Bijbel en Kerk, de andere helemaal niet. En dat laatste is geen bezwaar, het kan zelfs een verrijkende toevoeging zijn voor je medestudenten, voor de docenten én voor jezelf.

Zijn jullie er op uit om mij te bekeren?

Nee, en we zijn er ook niet op uit dat jij straks andere mensen gaat bekeren. Integendeel: de eigen vrije geestelijke ruimte vinden we bij het OVP van groot belang. Dit betekent dat je met mensen met (soms sterk) verschillende achtergrond en levensbeschouwingen verder leert door samen te denken en te communiceren. Die openheid bieden wij, en die vragen we ook van jou.

Moet ik verplicht gaan Bijbellezen?

In de colleges ‘Bijbelwetenschappen’, maar ook in de andere vakken, zal de Bijbel geen gesloten boek voor je blijven, maar hopelijk op een nieuwe wijze voor je ontsloten worden, als je jezelf tenminste ertoe verplicht om het vrijwillig te doen.

Wat is de leeftijd van studenten aan het OVP?

De leeftijd van OVP studenten loopt sterk uiteen en ligt gemiddeld tussen ongeveer dertig en ongeveer zeventig jaar. Veel studenten hebben dan ook ruime werk- en levenservaring. Hierdoor kan al snel een diepgaande uitwisseling van gedachten plaatsvinden. 

Hoeveel zaterdagen wordt er college gegeven? Hoeveel zaterdagen achter elkaar?

In het oriëntatietraject dat anderhalf jaar duurt wordt er op ongeveer 25 zaterdagen college gegeven, daarnaast maken een start- en een slot’weekend’ deel uit van het curriculum. 

Daarbij wordt ook een aantal zaterdagen als reserve ingepland om onverhoopte uitval van geplande collegedagen als gevolg van weersomstandigheden/ziekte etc. op te vangen. In uitzonderingssitutaties zou gebruik kunnen worden gemaakt van colleges in digitale vorm.

We proberen zoveel mogelijk de collegedagen af te wisselen met ‘vrije’ zaterdagen maar dit is om zowel onderwijskundige als agenda technische redenen niet altijd mogelijk. Soms is er sprake van een reeks collegezaterdagen achter elkaar, soms een reeks ‘vrije’ zaterdagen achter elkaar. 

Staan er ook colleges gepland op zaterdagen in vakantieperiodes?

In de maanden juli en augustus staan geen colleges gepland. In de herfstvakantie, krokus/voorjaar- en meivakantie moeten we soms een zaterdag inplannen. Omdat de studenten uit het hele land komen kijken we daarbij naar de vakantiespreiding: de zaterdag die in alle regio’s in de betreffende vakantie valt proberen we dan vrij te houden. Ook proberen we zo veel mogelijk de zaterdagen rond Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vrij te houden. 

Moet ik bij de colleges op de zaterdagen in Bilthoven altijd aanwezig zijn?

Er wordt op je gerekend en je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld - en ook door jezelf op een presentielijst genoteerd, maar als je een keer door bijzondere of buitengewone omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, kun je op begrip rekenen. Mocht je meerdere keren verhinderd zijn, dan kan er afhankelijk van de omstandigheden nader overleg plaats vinden. 

Ik wil het oriëntatietraject volgen, moet ik bij het startweekend en het slotweekend aanwezig zijn?

Deelname aan het startweekend en het slotweekend is van groot belang voor het goed doorlopen van het orientatietraject en daarmee verplicht. Het startweekend loopt van vrijdagmiddag (16 uur) tot zaterdagmiddag (16 uur). Naar verwachting zal het slotweekend in februari 2024 plaats vinden en ook de hele vrijdagmiddag omvatten.

Is studeren bij het OVP ‘schools’?

Studeren aan het OVP wordt door de studenten niet als ‘schools’ ervaren. De meeste verwerkingsvormen zijn thuisopdrachten. Studenten kunnen in beginsel zelf bepalen wanneer ze de verwerkte opdrachten inleveren.

Studenten geven aan dat ze het ook prettig vinden dat de omgeving waarin de bijeenkomsten plaats vinden ook niet ‘schools’ aan doet.

Hoe hoog ligt het studietempo? Hoeveel uren studie per week ben ik kwijt?

Aan het OVP zijn we gewend om ons langzaam te haasten: Festina lente! Een ontspannen omgang met de studie proberen we te bevorderen.

Maar de ervaring leert dat de studiebelasting sterk afhankelijk is van de eigen ervaring en vaardigheden van de student. Gemiddeld wordt er ongeveer vijf uren per week aan de studie besteed, naast de colleges op de zaterdagen. De studiebelasting kan wel gedurende het oriëntatietraject enigszins variëren; vragen daarover kunnen ook met de studiebegeleider besproken worden. Studeren aan het OVP is naast de (uitwisselingen bij de) colleges ook op zelfstudie gericht en vergt dus een zekere zelfdiscipline. 

Het is al lang geleden dat ik een studie heb gedaan. Kunnen jullie me helpen om weer te leren studeren?

Regelmatig starten mensen met een studie aan het OVP terwijl ze al langer niet meer hebben gestudeerd. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. In het oriëntatietraject hebben de eerste vakken en verwerkingsopdrachten dan ook een wat ‘opstartend’ karakter. Gedurende het traject wordt ook aandacht aan studiebegeleiding besteed, zonodig ook individueel. 

We zien steeds vaker dat studenten ook buiten de colleges onderling in contact zijn met elkaar over hun studie. De ervaring leert dat dit als helpend en stimulerend wordt ervaren.

Kan ik een dag meelopen?

Het persoonlijk karakter van de inbreng van studenten bij de meeste vakken beperkt de ‘openbare’ toegankelijkheid van de colleges. 

In 2017 is door de filmmaker Mathijs Geyskes in opdracht van Zinweb.nl over het OVP een video gemaakt. Het filmpje geeft als geheel een goed beeld van de sfeer, van de gang van zaken en van ervaringen van studenten, zie: https://www.youtube.com/watch?v=AdW4XZSsZCQ

Dit informatieve filmpje is gemaakt rond het eerdere curriculum van het OVP (als driejarige beroepsopleiding) en minder op een studie bij het OVP ter ondersteuning van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of eigen interesse zoals nu bij het oriëntatietraject het geval is.

Start het oriëntatietraject elk jaar?

Het oriëntatietraject duurt anderhalf jaar en zal naar verwachting in september 2022 en in september 2024 starten (vooralsnog niet in september 2023), maar alleen als er telkens medio augustus voldoende inschrijvingen zijn.

Start het seminarie elk jaar?

Het seminarie start gemiddeld eens in de twee jaar, naar verwachting in het vroege voorjaar van 2024 maar alleen als er begin januari voldoende inschrijvingen zijn. 

Ik heb eerder 2,5 of 3 jaar OVP uit het oude curriculum afgerond (en heb daarna geen vervolgtraject elders gedaan), kan ik het seminarie dan volgen?

Dat zal per situatie door de rector beoordeeld moeten worden. Het seminarie van het OVP is sowieso toegankelijk na het voltooien van het (eerdere) traject OVP - Hogeschool Windesheim of OVP - Hogeschool Inholland. Zie ook de informatie bij ’trajecten/seminarie’.  

Ik heb al een opleiding voltooid (en werkervaring) als maatschappelijk werker, psycholoog etc. Kan ik dan vrijstellingen krijgen?

Vanwege de noodzakelijke aandacht in het OVP voor theologie en levensbeschouwing in alle vakken van het curriculum worden er in dergelijke gevallen in beginsel geen vrijstellingen verleend.

Ik heb al een opleiding theologie/godsdienstwetenschappen voltooid. Kan ik dan vrijstellingen krijgen?

Dat kan, na een beoordeling door de rector van de gevolgde studie, respectievelijk gevolgde studieonderdelen.

Wie zijn de financiers van het OVP?

Het OVP is een vrijwilligersorganisatie. Hierdoor kunnen de kosten relatief laag gehouden worden. Deze kosten worden grotendeels gefinancierd uit de opbrengsten van de collegegelden die de studenten betalen. Enige aanvullende financiering vindt plaats vanuit enkele vrijzinnige organisaties.