hometrajectenOriëntatietraject

Oriëntatietraject

Vanaf september 2022 biedt het OVP een theologisch en levenbeschouwelijk oriëntatietraject van anderhalf jaar. Het curriculum omvat 25 zaterdagen, een start’weekend’ (vrijdagmiddag 2 september tot en met zaterdagmiddag 3 september 2022) en een slot’weekend’ (naar verwachting in februari 2024). 

Voor wie?

Het oriëntatietraject van het OVP is vooral gericht op mensen die zich in een wat latere fase van hun leven willen oriënteren op het gebied van theologie en levensbeschouwing in een ruimdenkende omgeving. 

Voor toelating tot het oriëntatietraject is in beginsel ten minste een diploma van het voortgezet onderwijs vereist. Om dit traject met vrucht te kunnen volgen dient de student te kunnen beschikken over denk-, schrijf- en studievaardigheden op hbo-niveau. De meeste studenten in het oriëntatietraject hebben eerder al een vervolgopleiding gevolgd en beschikken over de nodige werk- en levenservaring. 

Kort overzicht van de vakken in het oriëntatietraject

Het OVP biedt in het oriëntatietraject de volgende vakken aan:

(Voor een uitgebreidere introductie op het curriculum en een uitgebreidere inhoudelijke beschrijving van de vakken zie ’Downloads’.) 


1. Bijbelwetenschappen:

Oude Testament en Jodendom

De ontstaansgeschiedenis en de eigen aard en complexiteit van oudtestamentische/vroegjoodse teksten. Kennis en inzicht in de geschiedenis en spiritualiteit van het Jodendom.

Nieuwe Testament

De ontstaansgeschiedenis van de eigen aard en complexiteit van vroeg-christelijke teksten, waaruit in de loop van de tweede eeuw van onze jaartelling het canonieke Nieuwe Testament is voortgekomen.


2. Geschiedenis van het christendom:

Het programma Geschiedenis van het christendom omvat drie onderdelen:

Het ontstaan en de groei van het vroege christendom in de eerste eeuwen;

De geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen en van de ideeën van de  middeleeuwse wereld;

Christendom van de reformatie tot heden (inclusief de ontwikkeling van de
vrijzinnigheid en vrijzinnige ideeën, het religieus humanisme en het unitarisme).

 

3. Godsdienstwetenschappen:

Kennismaking met de belangrijkste godsdienstige tradities naast Jodendom en Christendom zoals Islam, Boeddhisme, Hindoeisme, Confucianisme en Natuurgodsdiensten (Germaanse en Noordse, New Age).

 

4. Religie, pluralisme en zingeving

Een oriëntatie vanuit een filosofische invalshoek in het veelkleurige gebied van religie, zingeving en levensbeschouwing.

 

5. Ethiek in het dagelijks leven

Een korte inleiding in de (filosofische en theologische) ethiek in de praktijk van het dagelijks leven.

 

6. Geloofsbezinning

Verkenning van centrale theologische en filosofische begrippen en kunstzinnige uitingen naar mogelijke inhouden van godsgeloof. Inzicht verwerven in het christelijk theologisch gedachtegoed als een complex van samenhangende gedachten gedachten en ’spreekregels’ met betrekking tot de relatie van (het) God(delijke).

 

7. Levensverhaal en levensbeschouwing

Een kennismaking met enige vormen van onderzoek naar de relaties tussen het (eigen) levensverhaal en de (eigen) levensbeschouwing en de gespreksvoering daarover. 

 

8. Christelijke spiritualiteit

Kennismaking met de geschiedenis van de spiritualiteit in de joods-christelijke traditie in vogelvlucht. Inzicht verwerven in aard, motieven en achtergronden van de spiritualiteit van sleutelfiguren in die (ook recente) geschiedenis. 

 

9. Mystagogie

Kennismaking met de historische ontwikkelingen in vormen van inwijding in het symbolisch bewustzijn (mystagogiek) als verbindende schakel tussen het zintuigelijke en het rationele, tussen het onbewuste en het bewuste. 

 

10. Rituelen op de levensweg

Kennismaking met de betekenis van rituele - en liturgische vormgeving in het persoonlijk leven en binnen het verband van een (geloofs)gemeenschap. Tijdens de colleges wordt veel aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden om rituelen toe te passen.

 

11. Overige onderdelen: startweekend, slotweekend, studiebegeleiding.

start’weekend’

Het orientatietraject begint met een start’weekend’ (een etmaal van vrijdag 16 uur tot zaterdag 16 uur) in een conferentiecentrum, waar gelegenheid is tot nadere kennismaking, zowel persoonlijk met medestudenten en studiebegeleiders als met vorm en inhoud van het curriculum. Eerste kennismaking met inzichten uit de theologie en de godsdienstpsychologie ten aanzien van de ontwikkeling van gods-, mens- en wereldbeelden en gespreksvoering daarover.

slot’weekend’

Het orientatietraject eindigt na ongeveer anderhalf jaar met een slot’weekend’ in een conferentiecentrum, waar iedere student aan de hand van een eerder verstrekte verwerkingsopdracht een bondige, afsluitende presentatie geeft over het door hem of haar afgelegde oriëntatietraject. 

studiebegeleiding

Aandacht voor de benodigde studievaardigheden (indien gewenst ook individueel) en eventuele vragen over inhoud en verloop van de studie. 

 

Studiebelasting

De studiebelasting zal sterk afhankelijk zijn van de eigen ervaring en vaardigheden van de student. Gemiddeld zal er naar verwachting ongeveer vijf uren per week aan de studie besteed moeten worden, naast de colleges op de zaterdagen. De studiebelasting kan wel gedurende het oriëntatietraject enigszins variëren; vragen daarover kunnen ook met de studiebegeleider besproken worden. Studeren aan het OVP is naast de (uitwisselingen bij de) colleges ook op zelfstudie gericht en vergt dus een zekere zelfdiscipline. 

 

foto: college in de kleine zaal van De Woudkapel


Start van het oriëntatietraject

Het oriëntatietraject start in beginsel alleen bij een minimumaantal inschrijvingen van 15 studenten per 15 augustus 2022. Het maximumaantal deelnemers aan het oriëntatietraject is 18 studenten.

We richten ons nu op de start van een nieuw oriëntatietraject met een start’weekend’ op vrijdag 2 september 2022 (aanvang 16.00 uur) tot en met zaterdag 3 september 2022 (einde 16.00 uur).