homeover het ovpDoelgroepen

DOELGROEPEN

Voor wie is het oriëntatietraject bedoeld?
 
1. Mensen die opnieuw en ‘in een open ruimte’ willen kijken naar wat ze in levensbeschouwelijke zin ‘van huis uit’ mee hebben gekregen en daarbij nieuwe perspectieven willen verkennen.

2. Mensen met een (min of meer) areligieuze achtergrond, die benieuwd zijn naar de wereld van theologie en levensbeschouwing en deze nader willen verkennen.

3. Mensen die zich richten op een professionele (nieuwe) carrière in de wereld van theologie en levensbeschouwing maar zich eerst breder willen oriënteren op die wereld, en op hun eigen positie daarin.

4. Mensen die elders bijv. een mastertraject geestelijke verzorging gaan doorlopen of hebben doorlopen en merken dat zij nog (in een andere context) behoefte hebben aan een nadere persoonlijke verkenning in theologie en levensbeschouwing en (ontwikkeling van) de eigen positie daarin.
 
5. Mensen die als vrijwilliger of als niet-theologisch/niet-levensbeschouwelijk geschoold professional actief betrokken zijn bij situaties waarin theologische en levensbeschouwelijke vragen een rol spelen, binnen of buiten geloofsgemeenschappen.
 
6. Zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, psychologen, artsen, overige behandelaren die op hun werkvloer te maken krijgen met vragen van patiënten/cliënten/bewoners rond zingeving en spiritualiteit of met eigen innerlijke vragen rond zingeving en spiritualiteit bij de eigen taakuitoefening.
 
Mensen met een andere achtergrond dan bovengenoemde doelgroepen kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met het studiesecretariaat en bespreken in hoeverre wederzijdse verwachtingen overeenkomen.
 
Voor wie is het seminarie bedoeld?
 
Zie daarvoor de informatie op de webpagina ’ trajecten/seminarie’.